Soutěž: Vyhrajte VIP vstupenky na WorldSBK!

31.05.2022 08:30

Exkluzivní soutěž o VIP vstupenky na vrcholný závod letošní sezóny na mosteckém Autodromu s centrálou cestovního ruchu agenturou CzechTourism: Mistrovství světa superbiků 29. – 31. července.

 

Vrchol letošní závodní sezóny v ČR bude bez covidových omezení, a tak si fanoušci budou moci konečně vychutnat atmosféru mistrovství světa superbiků naplno. Pro diváky bude volně přístupný paddock a po oba víkendové dny se mohou všichni navíc těšit i na pit walk, během kterého je možnost potkat nejlepší jezdce tváří v tvář. Během pit walku je fanouškům volně přístupná boxová ulička a mají tak možnost nahlédnout přímo do boxů a pozdravit své oblíbené jezdce, nebo od nich získat autogram.

 

Zatímco v pátek budou probíhat tréninkové jízdy, v sobotu a neděli čeká na fanoušky hodně nabitý program. Po oba víkendové dny se pojedou nejen třídy WorldSSP300, WorldSSP a královská WorldSBK, ale i doprovodné série Northern Talent Cup a Evropský pohár Yamaha R3 bLU cRU. Program zpestří také vystoupení stunt ridera Martina Krátkého a další tematické akce.

 

Vstupenky lze nyní zakoupit on-line za zvýhodněné ceny a začínají už na 990 Kč za páteční část. Na sobotu nebo neděli jsou ceny v předprodeji za 1. 590 Kč a víkendová vstupenka vyjde na 2. 990 Kč. Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma.

 

Pro nejnáročnější diváky jsou k dispozici VIP vstupenky, v jejichž ceně je nejenom možnost sledovat závody z bezprostřední blízkosti na VIP terase umístěné přímo nad boxy, ale samozřejmě i veškerý servis od vyhrazeného parkování, občerstvení, komentované autogramiády jezdců až po tombolu, tematický dárek a další. Tím nejlákavějším ale pro mnohé bude Grid walk, který znamená exkluzivní vstup na startovní rošt před startem závodu. Hosté tak budou moci zažít atmosféru těsně před startem a z bezprostřední blízkosti sledovat poslední přípravy před začátkem závodu. Jednodenní VIP vstupenka, která Vám toto všechno umožní, stojí 5. 990 Kč. Díky naší soutěži ji ale můžete získat zdarma. Stačí jen být naším fanouškem na Facebooku, dát like příspěvku a v naší facebookové soutěži odpovědět na otázku: komu by VIP vstupenka udělala radost a proč? Budeme rádi, když do odpovědi označíte i přítele, s kterým byste chtěli na superbiky do Mostu dorazit, protože soutěžíme ne o jednu, ale rovnou o dvě vstupenky!!!

 

Soutěž trvá do 13. června. Výherce vylosujeme z komentářů pod příspěvkem a vyhlásíme v samostatném příspěvku na našem FB po ukončení soutěže.

 

 

 


 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE - Soutěž o 2x jednodenní VIP vstupenky na mistrovství světa superbiků (29. – 31. července 2022 AUTODROM MOST)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o 2x jednodenní VIP vstupenka na mistrovství světa superbiků“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou platná a účinná dne ode dne 30.5.2022.

  1. Organizátor a pořadatel

1.1. společnost AUTODROM MOST a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1283 434 01 Most, Tvrzova 5 (dále jen „organizátor“), organizuje a pořádá tuto soutěž „Soutěž o 2x jednodenní VIP vstupenka na mistrovství světa superbiků“, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).

1.2. Organizátor má aktivní facebookovou stránku „AUTODROM MOST“ (https://www.facebook.com/autodrommost) (dále též jako „FB stránka organizátora“), jejímž prostřednictvím je soutěž pořádána.

  1. Trvání, forma a místo konání soutěže

2.1. Soutěž trvá od 30.5.2022., do 13.6.2022, (dále jen „doba trvání soutěže“).

2.2. Soutěž je spotřebitelskou soutěží. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2.3. Soutěž je konána v rámci sociální sítě Facebook, konkrétně prostřednictvím facebookové stránky „AUTODROM MOST“.

  1. Mechanismus soutěže

3.1. Soutěž je zahájena dnem, kdy organizátor zveřejní na FB stránce organizátora příspěvek, jenž bude obsahovat následující soutěžní zadání:

  3.1.1. Napište nám do komentáře pod příspěvek odpověď na otázku: komu by VIP vstupenka udělala radost a proč?

3.2. Účastník se zapojí do soutěže, pakliže v době trvání soutěže

  3.2.1. Připojí komentář pod příspěvek s odpovědí na otázku - komu by VIP vstupenka udělala radost a proč. Je fanouškem na stránky Autodrom Most a dá like příspěvku.

3.3. Výhercem v soutěži se stane jeden účastník, který bude vybrán náhodným losování z došlých komentářů (dále jen „výherce“ či „výherci“).

3.4. Organizátor oznámí příslušnému účastníkovi, že se stal výhercem v soutěži prostřednictvím soukromé facebookové zprávy zaslané výherci nejpozději do 10. pracovních dnů ode dne skončení doby trvání soutěže.

  1. Výhry v soutěži

4.1. Výhrou v soutěži je:

  4.1.1. 2x jednodenní VIP vstupenka na mistrovství světa superbiků (29. – 31. července 2022 AUTODROM MOST); (dále jen „výhra“)

  1. Účastníci soutěže

5.1. Účastníkem soutěže se stává pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená, osoba starší 18 let (příp. osoba mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce), jež má aktivní facebookový účet, facebookovou stránku „AUTODROM MOST“ (https://www.facebook.com/autodrommost), způsobem stanoveným v těchto pravidlech zareaguje na soutěžní zadání a akceptuje pravidla a podmínky soutěže (dále jen „účastník“).

5.2. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru k organizátorovi a dále příbuzní těchto osob a osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Případná výhra dle těchto pravidel nebude těmto osobám předána.

5.3. Ze soutěže budou dále vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří řádně nesplní podmínky požadované těmito pravidly a dále účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy.

5.4. V případě nesplnění podmínek účasti v soutěži, nebo jednání v rozporu s pravidly soutěže nebude příslušná osoba do soutěže zařazena, resp. bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady vyloučena. Zjistí-li organizátor soutěže dodatečně, že se takováto osoba i přes uvedené stala výhercem v soutěži (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací nebo v důsledku jednání mající znaky podvodu), nemá tato osoba nárok na výhru dle těchto pravidel a k jejímu předání nedojde.

5.5. Organizátor je oprávněn kdykoli posoudit splnění podmínek soutěže dle svého uvážení. O výhře v soutěži rozhoduje výhradně organizátor, a to dle svého uvážení a v souladu s těmito pravidly. Rozhodnutí organizátora je vždy konečné a nelze jej jakkoli napadnout.

  1. Doručování

6.1. Výhra bude výherci zaslána elektronicky nejpozději do 15. ode dne oznámení výherce. Za tímto účelem je výherce povinen zaslat organizátorovi do 5 dnů ode dne oznámení výherce své kontaktní údaje – jméno, příjmení a adresu, a to prostřednictvím soukromé zprávy na FB stránce organizátora. V případě, že výherce tuto svou povinnost nesplní, ztrácí nárok na výhru a organizátor není povinen mu výhru zaslat. Další osud výhry záleží pouze na úvaze organizátora.

6.2. Namísto výher nelze vyplatit finanční či jiné plnění.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy

7.1. Osobní údaje účastníka – výherce jsou ze strany organizátora jakožto správce osobních údajů zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Nařízení“).

7.2. Účastník tímto prohlašuje, že případným zasláním svých osobních údajů organizátorovi, uděluje tomuto ve smyslu čl. 6 a čl. 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení, a to v rozsahu, pro účely, po dobu a za podmínek uvedených v čl. 8 těchto pravidel.

7.3. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

7.4. Takto udělený souhlas je dobrovolný a účastník jej může kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě organizátor vykoná veškeré potřebné kroky, aby neprodleně došlo k odstranění zveřejněných údajů.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na FB stránce organizátora. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.

8.2. Organizátor neodpovídá za úplnost těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

8.3. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.

8.4. Organizátor neodpovídá pravdivost, správnost či aktuálnost údajů uvedených účastníkem. Nebude-li možné kontaktování výherce a předání výhry z příčin, které nejsou na straně organizátora (např. nefunkční telefonní číslo), nenese za to organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví organizátora a nebude účastníkovi předána.

8.5. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

8.7. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách www.autodrom-most.cz

8.8. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Facebook, ani s ním spojena. Provozovateli sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

8.9. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a tyto akceptuje.

 

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři