Akreditace

Pokyny pro akreditaci novinářů  

Novinářská akreditace (dále jen akreditace) se uděluje redaktorům a zpravodajům, fotografům, fotoreportérům, redaktorům televizních a rozhlasových stanic a jejich štábům, reportérům webových zpravodajských portálů. O akreditaci je nutné zažádat výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách autodromu v sekci Média, podsekci Akreditace.

Akreditace není nároková, o jejím udělení či zamítnutí rozhoduje výhradně pořadatel či promotér akce. Při posuzování žádosti se přihlíží zejména k doložené publikační činnosti žadatele zaměřené na motoristický sport a související s aktivitami pořadatele (promotéra) akce.

Kladné či záporné stanovisko k udělení akreditace žadatel obdrží elektronickou poštou na e-mailovou adresu svou či své redakce.

Společnost AUTODROM MOST a. s. vydává jednorázové novinářské akreditace na závodní víkendy se zpoplatněným vstupným pro veřejnost, a to na každou takovou akci zvlášť. Nevydává takzvané celoroční akreditace, ani nebere v potaz celoroční akreditace vydané žadatelům jiným subjektem. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dlouhodobě poskytnuté akreditace vybraným novinářům promotérem, který je organizátorem závodního víkendu pořádaného společností AUTODROM MOST a. s.

Zástupci každého ze zpravodajských či informačních médií mohou získat jednu, maximálně dvě akreditace, nerozhodne-li promotér závodu jinak. O akreditace je nutné požádat nejpozději dva pracovní dny před akcí. Po této lhůtě nebude možné žádostem o akreditaci (a to ani přímo na místě v den závodu) z organizačních důvodů vyhovět.

Udělená akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení novinářského průkazu, občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního osvědčení nevzniká automaticky nárok na vystavení nového. O dalším postupu rozhodne promotér závodu, který si i vyhrazuje právo nahradit udělenou akreditaci volnou vstupenkou.

Zázemí pro novináře bude připraveno v tiskovém centru, kde pořadatel zveřejní aktuální informace, program závodního víkendu, výsledky jednotlivých závodů a další nezbytné aktuality.

Každý akreditovaný novinář je povinen seznámit se se zásadami ručení odpovědnosti a výčtem svých práv a povinností, který stvrdí svým podpisem. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněn vstup do areálu či lokality, v němž se akce uskuteční.

Tiskové konference, rozhovory

O případných tiskových konferencích, brífincích či veřejných autogramiádách jezdců a týmů během závodního víkendu, jejich místě a čase pořadatel novináře včas informuje. Rozhovory s aktéry závodního víkendu mimo výše uvedených příležitostí si pak novinář sjednává individuálně.

Fotografování

Fotografovat je možné bez omezení, pouze však v místech k tomu určených. Fotograf by měl dbát především na bezpečnost a vždy respektovat případné upozornění traťových komisařů. Dále je povinen řídit se provozním řádem společnosti.

Natáčení

Při akcích, jež v areálu mosteckého autodromu organizuje promotér, se pořizování kamerových záznamů řídí jeho pravidly, nařízeními a požadavky. V některých případech (například při uzavření smlouvy zaručující partnerovi výhradní právo na pořizování kamerových záznamů ze závodů promotéra) promotér pořízení žádných dalších kamerových záznamů nepovolí. V případě akcí pořádaných mosteckým autodromem se pořizování kamerových záznamů řídí pravidlem pro fotografování (viz výše).

Natáčení bezpilotním letounem

V současné době platí striktní zákaz pořizování fotografických nebo kamerových záznamů zařízením zabudovaným v bezpilotním letounu při akcích v areálu mosteckého autodromu. V ojedinělých a opodstatněných případech může organizátor udělit výjimku ze zákazu, pořizovatel záznamu však musí dodržovat stanovená pravidla. Při jejich porušení se vystavuje sankčnímu postihu.

 

 

 

 

 


Nejbližší akce

23.02. - 23.02. Kurzy Kurz bezpečné jízdy
24.02. - 24.02. Kurzy Školení s následným odpočtem bodů
02.03. - 02.03. Kurzy Školení s následným odpočtem bodů
02.03. - 02.03. Kurzy Kurz bezpečné jízdy
03.03. - 03.03. Kurzy Kurz bezpečné jízdy
09.03. - 09.03. Kurzy Kurz bezpečné jízdy
10.03. - 10.03. Kurzy Kurz pro řidiče FOR LIFE
17.03. - 17.03. Kurzy Kurz pro řidiče FOR FAMILY
Celý kalendář akcí
Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři